Morning Star - officële vlag van West Papua

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


BISSCHOP RUDOLF STAVERMAN

Werkschrift van het Katholiek Documentatie Centrum voor de geschiedschrijving van het Nederlands katholicisme

Van: Peter van Leeuwen
Date: 1994

Opmerking van de webmaster:
Peter van Leeuwen heeft een biografie geschreven over bisschop Staverman, die 15 jaar lang bisschop is geweest in Hollandia (later: Sukarnapura/Jayapura/Port Numbay). Mgr Staverman was een man met hart voor de missie, hart voor Nieuw Guinea/West-Papua en met hart voor de Papua's. Hoofdstuk 2 van deze biografie gaat over de periode die Rudolf Staverman in Nieuw Guinea doorbracht. Alleen dat gedeelte zal ik hier weergeven. Want hoe interessant ook, de overige hoofdstukken vallen buiten het kader van deze website.
Ik begin bij het onderdeel "Superior Regularis".
Voor wie het boek wil aanschaffen staan hieronder de gegevens.

Peter van Leeuwen

BISSCHOP

RUDOLF STAVERMAN

(1915-1990)

Een biografie

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Leeuwen, Peter van Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van Leeuwen. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum. - (KDC Scripta, ISSN 0923- 5310 ; 8)

ISBN 90-70504-42-1

Trefw.: Staverman, Rudolf ; levensbeschrijvingen.
1994 Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

WOORD VOORAF

Tijdens het schrijven van een herinnering aan de op 18 oktober 1990 overleden Rudolf Staverman nam ik het besluit een biografie aan hem te wijden. Zijn leven speelde zich na zijn jeugd en studietijd af in Friesland, waar hij leider was van het apostolaat van de minderbroeders; in Irian waar hij bisschop was; in Nederland waar hij naast andere werkzaamheden voorzitter was van de Missieraad. Vandaar de indeling in drie hoofdstukken. Bronnen zijn de voor dit doel neergeschreven herinneringen van mensen die hem in bepaalde situaties goed gekend hebben en vele documenten die deze herinneringen bevestigen of corrigeren of aanvullen. Het was niet altijd mogelijk de betrouwbaarheid van de herinneringen te toetsen aan documenten. De belangrijkste bronnen zijn een dagboek door hem in 1955-1956 geschreven en memoires geschreven in de jaren 1975-1988. Gevraagd naar de bedoeling van deze memoires zei hij “dat dit plan geboren en gegroeid is uit het idee van enkele Irian-missionarissen om voor het nageslacht markante feiten van onze aanwezigheid daar zwart op wit vast te leggen als dankbare herinnering en waardering van de missionarissen in Irian-Jaya.” Hij heeft veel tijd besteed aan het schrijven van deze herinneringen en aan het documenteren daarvan. Ziekte heeft hem verhinderd dit werk te voltooien. Het zijn 74 bladzijden. In het archief te Utrecht vond ik een aantal losse bladzijden bedoeld voor de voltooiing ervan. Dat hij niet verder wilde gaan dan zijn eerste jaar in Irian, toen hij nog geen bisschop was en allen die voor de missie werkten heeft bezocht, werd mij pas duidelijk toen ik in het archief het ‘Dagboek en archief van Manfred Staverman OFM Superior Regularis Missie OFM op Nederlands Nieuw Guinea’ ontdekte. Het loopt van 1 december 1953 tot 3 april 1956. Kort daarna werd hij tot bisschop benoemd. De later geschreven memoires zijn een bewerking en uitbreiding van dit dagboek, over dezelfde periode van zijn leven. Niets wijst erop dat hij van plan was deze memoires te publiceren. Het dagboek is als bijlage aan deze biografie toegevoegd, samen met twee andere bijlagen.

Peter van Leeuwen OFM
Alverna, zomer 1993.

Bisschop Rudolf Staverman

Hieronder de inhoudsopgave van Hoofdstuk 2:

2. NIEUW-GUINEA, 1955-1971

 

Reacties op dit artikel via het prikbord