Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


Pegantara Tahun 13 no 14

naar vorige pagina volgende pagina


Artikelen in Nieuwsblad voor Nederlands Nieuw Guinea, 8 - 15 april 1961

Deze aflevering van Pengantara was geheel gewijd aan de installatie van de Nieuw Guinea Raad. Pagina 1 van het weekblad bevatte de volgende artikelen:

  • De Nieuw Guinea Raad is er
  • Rede van de gouverneur
  • Toespraak van de koningin
  • Telegram aan de koningin
  • Benoeming vice-voorzitters
  • Geschenken

DE NIEUW-GUINEA RAAD IS ER!

Enorme belangstelling uit binnen- en buitenland bij de plechtige installatie van de eigen volksvertegenwoordiging

HOLLANDIA — Op 5 april 1961 om half negen 's morgens was het dan zo ver. Het lang verwachte ogenblik, waarnaar door allen in de lande met zoveel spanning was uitgezien, was aangebroken. De instelling van de Nieuw-Guinea Raad; door de Nederlandse Regering in een vooruitziend beleid mogelijk gemaakt, zou een feit worden. Het volk van Nieuw-Guinea kwam een stap dichter bij haar eigen zelfbeschikking; de dag dat het zelf haar lot in handen zal nemen.

De Nieuw-Guinea Raad bestaat uit 29 leden, die alle voor de belangen van het volk zullen opkomen. Onder hen is één vrouwelijk lid, mevrouw Tokoro-Hanasby. In haar vergaderingen zal de Raad 't officiële bestuursbeleid voor Nieuw-Guinea in haar discussies betrekken.

Om acht uur had de Militaire Kapel zich al voor het tijdelijk Nieuw-Guinea Raad gebouw opgesteld. Haar pittige muziek was iets bijzonders op die dag; het was daarmede in overeenstemming met wat in de harten van de vele verzamelde toeschouwers leefde. Eindelijk zou het dan zo ver zijn. De enorme voorbereidingen, die aan deze dag vooraf waren gegaan, zouden haar beslag krijgen.

Tussen half negen en negen uur arriveerden de gasten, totdat het zaaltje van de Nieuw-Guinea Raad geheel met genodigden gevuld was. Velen waren in vol ornaat gekomen, wat de plechtigheid nog meer luister bij zette. De belangstelling van officiële zijde en uit het buitenland was werkelijk enorm. Wij zagen er de delegatie van de Nederlandse Regering, die onder leiding stond van de Minister van Binnenlandse Zaken, Mr. Toxopeus, die tezamen met Staatssecretaris Mr. Bot van hetzelfde departement al goede bekenden van ons zijn in verband met het vele regeringswerk, dat zij voor ons land verrichtten.

We zagen er nog de delegatie van de Nederlandse volksvertegenwoordiging onder leiding van Mevrouw Stoffels-van Haaften en de delegatie van de Australische Regering onder leiding van de Minister voor de Territories Mr. Hasluck. Daar was de delegatie uit Australisch Nieuw-Guinea onder leiding van de Administrator van Australisch Nieuw-Guinea, de heer Cleland. Daar was ook de delegatie van de Wetgevende Vergadering uit Australisch Nieuw-Guinea, vertegenwoordigd door de heer Niall als leider en zes autochtone leden, waarvan vier leden uit New Guinea kwamen, en twee uit Papua.

 Naast de leden van de Raad van Diensthoofden zagen we nog vertegenwoordigers uit het Zuid-Pacificgebied, van de South Pacific Commission. Het is niet doenlijk iedere genodigde met naam en titel te noemen, maar het zal een ieder wel duidelijk zijn, dat deze gebeurtenis voor onze hoofdstad uniek in haar geschiedenis is.

Om negen uur precies verscheen de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea, Dr. Platteel. Hij werd door de Commissie van Ontvangst opgewacht. De Commissie bestond uit de heer Poana, De Rijke en Torey. De Gouverneur werd uitgenodigd om op een geheel eigen plaats tegenover de zetels van de Nieuw-Guinea Raadsleden plaats te nemen.

„Aan het gestelde in de Wet Bewindsregeling Nieuw-Guinea werd voldaan"

De tekst van de rede van de Gouverneur luidt als volgt:

Mijnheer de voorzitter en leden van de Nieuw-Guinea Raad.

Voor de eerste maal wordt thans deze aanspraak in het land gebruikt. Zij klinkt al even eenvoudig als de wettekst, die zegt: "Er is een Nieuw-Guinea Raad, ter vertegenwoordiging van de inwoners van Nederlands-Nieuw-Guinea".
Met het gebruik echter van deze aanspraak is gezegd, dat voldaan is aan hetgeen de wet stelt. En nu uw Raad, voor de eerste maal bijeen, voor ieders oog in de werkelijkheid is getreden, wordt de grote betekenis van dat ogenblik eerst recht duidelijk.
Door de aanwezigheid van pers, radio, film en televisie vangt gij heden, niet alleen ten overstaan van de inwoners, die gij vertegenwoordigt, maar ook tegenover vele belangstellenden in heel de wereld, uw taak aan. Het belang van die taak wordt zo groot geacht, dat een zeer aanzienlijk gezelschap van heinde en ver gekomen, waaronder leden van de Nederlandse, Australische en Nieuwzeelandse regeringen, bij deze plechtige gebeurtenis aanwezig wilden zijn.
Deze grote belangstelling is verheugend, vooral omdat thans voor de ogen van zoveel getuigen de Koninklijke toezegging, gedaan in de troonrede 1960, wordt verwezenlijkt. Hare Majesteit, onze geëerbiedigde Koningin, sprak daar:
"Nederlands - Nieuw - Guinea zal in het komende jaar een belangrijke nieuwe phase in zijn ontwikkeling naar zelfbeschikking ingaan. Zodra immers de Nieuw-Guinea Raad, die in grote meerderheid uit vertegenwoordigers van de inheemse bevolking zal bestaan, tot stand zal zijn gekomen, zullen bestuur en wetgeving slechts met zijn medewerking mogelijk zijn".
Nog niet gesterkt door de kracht der ervaring en traditie wordt u gesteld voor zulk een belangrijke taak en belast met zo grote verantwoordelijkheid, dat ik mij zou kunnen voorstellen, hoe verheugd wij allen op deze dag ook zijn, dat bezorgdheid, voortgekomen uit verantwoordelijkheidsbesef, uw hart vervult. Laat mij u echter de verzekering geven, dat mijn streven erop gericht zal zijn om uw Raad, indien daaraan behoefte wordt gevoeld, alle hulp en steun te doen verschaffen, welke hij nodig heeft. Voor het welzijn van het land is er alles aan gelegen, dat de Raad goed geïnformeerd en gedocumenteerd zijn beslissingen kan nemen.

Het voornemen is om zo spoedig uw agenda dit toelaat, met de Raad in overleg te treden omtrent de inrichting van een aantal studiegroepen - samengesteld naar het voorbeeld van de Raad voor Volksontwikkeling, die in de afgelopen jaren zulk waardevol werk heeft geleverd - elk globaal het terrein van een dienst van algemeen bestuur beslaande, voor de bestudering van de voornaamste problemen, welke zich aldaar voordoen. Deelneming door raadsleden aan elk dier groepen zou de mogelijkheid scheppen om van ambtelijke en particuliere zijde opening van zaken en studiemogelijkheden te verschaffen, die de leden beter in staat zullen stellen hun taak uit te voeren.

Met ingang van heden is ook de ondervoorzitter van de Raad van Diensthoofden vrijgemaakt van het beheer van een dienst en aangesteld tot Gemachtigde bij de Nieuw-Guinea Raad voor Algemene Zaken. Hierdoor zal het onder meer mogelijk zijn in ruime mate aandacht aan uw beraadslagingen te schenken en op korte termijn aan de behoefte te voldoen, die ongetwijfeld sterk gevoeld zal worden aan inlichtingen en voorlichting van de zijde van de Gouverneur. Met deze voorbeelden hoop ik u te verzekeren, dat het Gouvernement, tot dusverre in de beslotenheid zijn werkzaamheden verrichtende, geheel openstaat om op formele en informele wijze te bevorderen dat de democratische procedure, welke thans in zijn bestel is ingevoegd, zo goed mogelijk te doen functioneren.

De instelling van de Nieuw-Guinea Raad is een stop op de weg, welke naar zelfbeschikking leidt. Wil zelfbeschikking geen holle frase zijn, dan moet zij wortelen en groeien in een krachtig volksbestaan waar de politieke, economische en culturele ontwikkeling op evenwichtige wijze worden behartigd. Verbreking van dit evenwicht zou zich wreken. En waar de belangstelling vandaag in belangrijke mate de politieke ontwikkeling van het land betreft, vraag ik in het bijzonder uw aandacht voor de economische en culturele mogelijkheden, welke geopend worden nu er een volksvertegenwoordiging tot stand is gekomen.

Uit de ontwerp-begroting 1962, welke dezer dagen per nota bij uw Raad zal worden ingediend, zal u blijken, dat een ruim deel der landsmiddelen, 17% meer dan in het lopende jaar, voor de economische ontwikkeling is bestemd. De uitgaven voor onderwijs stijgen zelfs met 25%. Twee lijnen van het te volgen beleid, waarlangs de ontwikkeling van het land voor en door de inwoners zal kunnen worden versneld.

De goede uitvoering van deze voornemens vraagt een grote krachtsinspanning van velen. In een wereld vol leuzen is het van belang met oprechtheid en werkelijkheidszin het pad der zelfbeschikking te betreden. Geconstateerd mag worden, dat uw Raad op waarlijk democratische wijze tot stand is gekomen en daarmee een bron voor verhoogde krachtsinspanning is aangeboord, omdat door democratisering inschakeling uit vrije overtuiging van alle beschikbare krachten plaats heeft. De stimulans voor de zelfwerkzaamheid, die aan de zelfbeschikking haar inhoud geeft, zal van u moeten uitgaan. Daarin zie ik een zeer voornaam deel van uw taak liggen. In hoofdzaak regionale vertegenwoordigers zijnde, kunt gij in eigen sfeer uitdragen wat gij in onderling contact als belangrijk voor het gehele land hebt leren zien. Met temeer overtuiging kunt u begrip voor deelneming aan ijverige studie en gestage arbeid wekken waarin het geheim van vooruitgang en welvaart is gelegen. Omgekeerd wordt nu centraal uw stem gehoord, zodat een beter inzicht gaat ontstaan in de behoeften en mogelijkheden van het gebied dat u afvaardigde, of ter behartiging van de belangen waarvoor gij zijt benoemd. Hierbij kunt u steun vinden en aansluiten bij hetgeen in de streekgemeenschappen naar voren gaat komen. Bij de grote opmerkzaamheid welke de activiteiten voor de instelling van de Nieuw-Guinea Raad kregen, is het goed te releveren, dat dit jaar vijf nieuwe streekgemeenschapsraden in werking zullen komen en ook voor het jaar 1962 in de ontwerp-begroting op nog een drietal is gerekend, ongeacht de instelling van twee stadsgemeenschappen.

Nu binnenkort de Nederlandse Gouvernementsambtenaar in een bijstandskorps zal worden ondergebracht is daarmee de weg vrij gemaakt tot versnelde inschakeling van de Papoea, doordat het mogelijk wordt deze op elk gewenst ogenblik de plaats te doen innemen waarvoor zijn opleiding en capaciteiten hem geschikt maken. Het karakter van Nederland’s bijdrage als steunverlenend land komt hiermee duidelijker naar voren. Nu daarenboven de behandeling der publieke zaak in de openbaarheid uwer Raadsvergadering zal plaats hebben, zijn alle voorwaarden aanwezig om de tot nu toe zo open en goede verhouding tussen Nederlanders en Papoea’s blijvend te behoeden. In zulk een sfeer kan de Nederlandse steunverlening even van harte worden aanvaard, als zij wordt gegeven tot heil van Nieuw-Guinea. Zo bezien zal de staatkundige ontwikkeling waar de dag van heden van getuigt, geen formele of theoretische blijven, maar aller dagelijks leven van nu en in de verre toekomst grondig beïnvloeden.

De voortekenen zijn zeer gunstig, want wie zich op sommiger fantasieën over Nieuw-Guinea verlatende, zou menen bij zijn komst hier een land te betreden vol onrust, spanning en strijd, ontdekt alras dat het tegendeel waar is. Zelfs de verkiezingen voor de Nieuw-Guinea Raad, die de gemoederen danig in beroering hebben gebracht, zijn geen beeld van verscheurdheid geweest, doch eerder van harmonie. De verkiezingsstrijd, waarbij wij zagen dat Papoea’s Nederlandse en Nederlanders Papoease candidatuur steunden, is een strijd die in wezen op een heersende harmonie duidde, die dit land kan bewaren voor tegenstellingen die op vele plaatsen in de wereld een schadelijke rol spelen. Op ras is niet gelet, slechts op vertrouwen en kundigheid. De samenwerking der kiezers zal zich voortzetten in samenwerking binnen uw Raad en in samenwerking tussen Raad en uitvoerende Gouvernementsorganen.

Kleine landen kunnen groot zijn. Nederlands-Nieuw-Guinea is een klein land, maar het kan een groot voorbeeld stellen. Moge God u de wijsheid schenken om het werk van de Raad daaraan dienstig te maken. Hij zegene uw beraadslagingen. Met deze woorden, mijnheer de voorzitter en leden van de Nieuw-Guinea Raad, maak ik gebruik van het voorrecht om de eerste zitting voor geopend te verklaren.

Hierna werd een toespraak van Hare Majesteit de Koningin uitgesproken, die op de tape was opgenomen. Het was ons duidelijk dat de band met het Oranjehuis een hechte is, en dat lief en leed van dit land worden meebeleefd. De tekst van de toespraak luidde als volgt:

„Dit is een belangrijke stap op de weg naar zelfbeschikking"

Leden van de Nieuw-Guinea Raad.

Ik wens U veel geluk en voldoening toe bij al Uw arbeid voor Uw land en volk.
In Nederland is er vreugde, omdat gij heden Uw werk begint. Het is de eerste stap op de weg, die leidt naar de uitoefening van het recht tot zelfbeschikking door Uw volk. Moge die weg kort blijken te zijn.
Weest Uzelf. Blijft Uzelf, in de vorm, die gij zelf zult kiezen, zoals Uw eigen aard U dat zal ingeven.
Nederland voelt zich, zoals gij weet, in vriendschap en naar eer en geweten gebonden, U in staat te stellen en de waarborgen te geven, vrij over Uw eigen lot te kunnen beslissen. Dit immers is ons enige doel. Want aan ieder mens en ieder volk komt het recht toe op vrijheid en onafhankelijkheid, en allen moeten zij dit recht mogen uitoefenen, zo zij dat willen.
De taak van Uw raad is het, thans de beslissing nabij te brengen.
Nederland wenst Uw volk zo spoedig mogelijk een waardige en gelijkwaardige plaats te zien innemen in de gemeenschap der moderne wereld en op het forum der Verenigde Naties.
Ook volgt Nederland met sympathie de soortgelijke ontwikkeling als bij U, die plaats heeft in de oostelijke helft van Uw groot eiland.
Mijn allerbeste wensen vergezellen U bij Uw verantwoordelijke arbeid en Uw grootse taak nu, en voor de toekomst.

Telegram aan Koningin

Op voorstel van de voorzitter van de Nieuw-Guinea Raad werd toen besloten Hare Majesteit onderstaand telegram te sturen om de dank over te brengen voor Haar toespraak.

"Mede namens de leden van de Nieuw-Guinea Raad is het mij een voorrecht uiting te mogen geven aan onze oprechte vreugde over Uwer Majesteits treffende en bemoedigende woorden, uitgesproken in het Koninklijk Adres, dat zojuist aan ons, in plechtige openingsbijeenkomst verzameld, ten gehore werd, gebracht.
Uwe Majesteit vergunne mij, onze dank voor Hare gelukwensen vergezeld te doen gaan van de betuiging van diepe aanhankelijkheid aan Uw Huis en van gevoelens van sterke verbondenheid met het Nederlandse volk.

Voorzitter N.G.R."

Benoeming vice-voorzitters

Daarna begon men met de eigenlijke zitting van de Nieuw-Guinea Raad en werden de twee vice-voorzitters van de Raad gekozen. De heer Kaisiëpo werd eerste  vice-voorzitter en de heer Jouwe tweede vice-voorzltter. Hierop werden beide vice-voorzitters uitgenodigd om aan beide zijden van de voorzitter van de NGR plaats te nemen.

Hierna werd een telegram voorgelezen, dat door de Gouverneur van Suriname verzonden was. Ook dit telegram werd door de leden van de NGR beantwoord met dank voor de gelukwensen.

Daarna kwamen achtereenvolgens aan het woord de heer Sollewijn Gelpke, voorzitter NGR, minister Toxopeus, Staatssecretaris Bot, mevrouw Stoffels-van Haaften als leidster van de parlementaire delegatie, de heer Boendermaker, de heer Cleland, de heer Niall als leider van de delegatie van het Legislative Council uit TPNG, en vervolgens de leden van de Nieuw-Guinea Raad, de heren Jouwe, De Rijke, Poana en Womsiwor.

Het meest opmerkelijke uit deze toespraken was dat van alle zijden steun en medewerking ten opzichte van de Nieuw-Guinea Raad werd toegezegd. De sprekers verborgen echter niet hun verwachtingen en hoop op een zelfstandig land en volk van Nieuw-Guinea.

DE GESCHENKEN

Onze gasten zijn niet met lege handen gekomen. In hun geschenken kwam hun waardering voor het bijzondere gebeuren van de instelling van de Nieuw-Guinea Raad tot uiting. De Nederlandse Regering zal een bibliotheek schenken, welke van nut zal zijn voor de leden van de Nieuw-Guinea Raad. Van de Raad van Diensthoofden werd een stel mooie asbakken ontvangen. Het geschenk van het Nederlandse parlement zal straks in het nieuwe Nieuw-Guinea Raad gebouw komen, het zal een passende versiering zijn. Van het Legislative Council in Port Moresby ontving de Raad een gastenboek.

naar vorige pagina volgende pagina