Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


 

In Vogelvlucht (vervolg) - Mr. J.J. Wentink

Nederland in Oost en West

naar vorige pagina volgende pagina

De Nederlandse uitvoer naar Afrika is toegenomen tot boven een jaarpeil van achthonderd miljoen gulden. De Japanse invoer in Nederland heeft de uitvoer naar Japan overtroffen. De eerste was in 1962 f 276,9 miljoen, de tweede f 147,8 miljoen.

Het Nederlandse ministerie van economische zaken Icat in Tunesië onderhandelingen voeren over een investeringsverdrag. De Grontmij, de KLM., DAF, Unilever en een zevental andere Nederlandse bedrijven hebben daar te lande kantoren of dochterondernemingen. De Nederlandse invoer uit Tunesie is, dank zij olieproducten, van. f 6,8 miljoen in 1958 gestegen tot f 116,7 miljoen in 1962 terwijl onze uitvoer daarheen f 12 miljoen bedraagt.

Nederlands deelneming aan de Rand Easter Show te Johannesburg staat onder de leuze ’Nederland bouwt over de hele wereld’, waarbij Nederland vooral streeft naar werk voor het Oranjerivierproject voor droogmaking en landaanwinning, dat 2 1/2 miljard zal kosten. Grote aannemingmaatschappijen nemen deel en ook ziet men er de maquette van het Deltaplan.

Philips zal medewerken aan de vestiging van een lampenfabriek in El Salvador, zal een radio-apparatenfabriek bouwen in Tanganjika en zijn fabrieken in Zuid-Afrika voor 10 miljoen gulden uitbreiden. Uit Koeweit ontving Philips een miljoenenopdracht om tezamen met een Britse maatschappij de modernste telecommunicatie-apparatuur aan te leggen op het Internationale vliegveld.

AKU is tezamen met Zwitserse ingenieurs betrokken bij de bouw van een rayonbandengarenfabriek op 53 km afstand van Bombay.

Heineken heeft de eerste brouwerij in Sierra Leone ontworpen en zal toezicht oefenen op de bouw. De fabriek zal door de United Africa Company, dochter van Unilever, gedreven worden.

 De Chemische fabriek Naarden heeft een essence-bedrijf te Yokohama overgenomen.

Nederlandse vliegers van de Aero Contractors of Nigeria Ltd (dochter van Schreiner Aero Contractors in Den Haag) zullen boven de grenzen van Nigeria patrouilleren om de smokkelhandel tegen te gaan.


Nieuw-Guinea

Op 1 mei vertrekt het laatste personeel van de Nederlandse vertegenwoordiging uit Nieuw-Guinea. Alle Nederlandse ambtenaren in dienst der Verenigde Naties en de meeste van de 25 particuliere Nederlanders die er begin april nog waren, zijn dan eveneens vertrokken. Men verwacht echter dat de 200 Nederlanders, die bij de missie werken en de 30 van de 

zending zullen blijven. Op 1 april zijn de Nederlandse uitzendingen van radio-Nieuw-Guinea opgehouden. De gulden wordt op 1 mei ongeldig. Hollandia wordt Kota Baroe, de Julianatop zal Digoelberg heten, de Wilhelmina-top Iniaga-berg en de Vogelkop Doberai.


Internationaal

De Internationale ontwikkelingsassociatie heeft in de twee jaar van haar bestaan haar gehele beginbedrag van een miljard dollar geïnvesteerd in langlopende leningen voor ontwikkelingsplannen in arme landen. Eugene Black, oud-president van de Wereldbank, wijst er in dit verband op, dat een groep van 34 landen, die 70 procent van de bevolking der onderontwikkelde wereld vertegenwoordigen, hun gezamenlijke buitenlandse schuld van 1955 tot 1961 meer dan verdubbeld hebben, terwijl hun uitvoeren in die tijd slechts met 15 procent gestegen zijn. Als men op de huidige voet verder gaat, zal de last der schulden in 10 jaar weer verdubbeld zijn. De I.D.A. (Intern. Development Association) echter kan hulp verlenen zonder een te zware last op te leggen. Haar leningen moeten pas in 50 jaar worden afgelost en er is 10 jaar uitstel mogelijk.

Tien leden der Verenigde Naties zouden hun stemrecht verliezen indien zij niet voor 1 mei hun schulden aan de V.N. betalen. Bij deze landen zijn Cuba en Egypte.

President Kennedy van de Verenigde Staten heeft goedkeuring van het Congres gevraagd om 4525 miljoen dollar ter beschikking te stellen voor hulp aan het buitenland. Dit betekent dat zijn hulpprogramma met 420 miljoen besnoeid is, omdat de hulp aan verschillende niet-genoemde landen verminderd zal worden. Desniettemin wordt er nog 600 miljoen meer gevraagd dan vorig jaar. Het bedrag voor Latijns Amerika wordt niet beperkt. India, Pakistan en Nigeria ontvangen meer. Het rapport-Clay over de hulpverlening heeft verklaard dat Indonesië niet door de vrije wereld kan worden geholpen, wanneer het niet orde op zaken stelt.

Vijftig Iraakse studenten keren uit de Sowjetunie terug. In het geheel zijn daar 1300 Iraakse studenten van wie er meer terug willen, doch alleen zij worden in Irak toegelaten, die tot een bond behoren welke achter de huidige regering staat.

Inmiddels hebben Ghana en Bulgarije (uit welk land onlangs ontevreden Ghanese studenten vertrokken) een overeenkomst gesloten, welke o.a. de opleiding van Ghanezen in Bulgarije inhoudt.

Rusland en Nigeria hebben een handelsverdrag gesloten evenals communistisch China en Marokko.

Het staatshoofd van communistisch China maakt een reis door Indonesië,

Cambodja en Birma. De Russische maarschalk Malinofski heeft Indonesië bezocht.

Amerika heeft Israel raketten voor het leger toegezegd als tegenwicht voor het werk van Duitse raketdeskundigen in Egypte.

West-Duitsland heeft de Philippijnen 40 miljoen mark krediet toegezegd als hulp bij het vijfjarenplan en heeft Pakistan een hospitaalschip van 26 meter lengte aangeboden voor dienst op de rivieren en langs de kusten.

Japan wordt dit jaar uitgenodigd om toe te treden tot de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling.

De Zweedse ambassadeur in Djakarta, baron Louis de Geer, heeft aan de Indonesische regering 2500 ton papier overgedragen ten behoeve van het onderwijs.


Afrika

In Egypte zal een der sterkste radiozenders ter wereld worden gebouwd, die dienst zal doen als ’de stem van de Islam’.

Eind april zijn honderden afgevaardigden uit 42 Afrikaanse landen in Oeganda bijeengekomen op de eerste vergadering, van christelijke kerken van geheel Afrika.

De Unesco confereert over de redding van de tempels van Aboe Simbel, waarvoor 23 miljoen dollar nodig is. Hiervan zijn 7,5 miljoen bijeen. Arbeiders van de marmergroeven van Carrara bieden aan de stenen van de tempels te verzagen en voorzichtig te verplaatsen om later de tempels weer op te bouwen. Dicht bij Aboe Simbel zijn ongeschonden koningsgraven ontdekt uit het tijdvak 2130 tot 1600 voor Christus.

De Britse regering heeft thans aan Nyassaland en Noord- en Zuid-Rhodesië het recht toegekend zich van de Centraal-Afrikaanse federatie af te scheiden.

Azie

De Israelische regering gaat plannen uitvoeren om de Bedoeïnen te beschaven en aan vaste woonplaatsen te wennen.

Jemen beschuldigt Saoedi-Arabië er van, dat het geen Jemenieten als pelgrim in Mekka toelaat.

In Iran zijn doden en gewonden gevallen in een gevecht van vrouwen, die voor het vrouwenkiesrecht zijn, en priesters.

De christelijke universiteit van Salatiga is thans officieel erkend door de Indonesische regering.

In communistisch China hebben schrijvers, acteurs en musici opdracht gekregen de plattelandsbevolking te steunen bij de verhoging van de landbouwproduktie.

naar vorige pagina volgende pagina